Цетињски манастир Управни суд је процијенио да је Митрополија имала право жалбе на рјешење органа Управе за некретнине којим је вјерски објекат преписан на Престоницу Цетиње

Управни суд поништио је закључак Министарства финансија којим је одбијена жалба Митрополије црногорско-приморске (МЦП) на рјешење Управе за некретнине којим је представницима МЦП онемогућено да учествују у поступку у којем је њихова црква преписана на Престоницу Цетиње.

Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима за КО Штитари преписала је имовину Митрополије црногорско-приморске – цркву Светог Луке и православно гробље – на Престоницу Цетиње. Митрополија је поднијела жалбу на рјешење те комисије, коју је Министарство финансија одбацило, након чега је покренут поступак пред Управним судом.

Управни суд је због повреде закона поништио закључком којим је као недопуштена одбачена жалба Митрополије изјављена против рјешења комисије.

-Оспореним закључком почињена је битна повреда правила поступка из члана 226 став 2 тачка 7 Закона о општем управном поступку, јер су разлози дати у образложењу међусобно противрјечни, нејасни и не упућују на правилност диспозитива. Министарство финансија закључком одбацује жалбу као недопуштену, наводећи да је рјешењем Управе за некретнине од 8. маја 2013. године потврђена база података за КО Штитари и одређено да ће се примјена базе података катастра непокретности примјењивати од 13. маја 2013. године, а исто је рјешење објављено у Службеном листу. У образложењу се наводи и то да је жалба недопуштена имајући у виду наведене околности, у смислу члана 69 Закона о државном премјеру и катастру непокретности.

Напријед наведени разлози крајње су нејасни и неразумљиви, посебно када се има у виду да је дозвољена жалба против рјешења из члана 68 Закона о државном премјеру и катастру непокретности. Право на жалбу може се искључити само посебним прописом, а из разлога датих у оспореном закључку и прописа који су наведени не произилази недопуштеност поднијете жалбе у конкретном случају. Због битне повреде правила поступка, суд је тужбу усвојио и оспорени закључак поништио – наводи се у образложењу пресуде Управног суда.

Митрополија црногорско-приморска навела је у тужби да је фактички власник и неузнемиравани држалац православне цркве Св. Луке у Штитарима (кат. парцела 268/1) са пратећим непокретностима и да је учествовала у поступку излагања који се односио на обиљежавање тих непокретности.

-Одлуком Комисије за излагање за КО Штитари неосновано су наведене непокретности уписане на Престоницу Цетиње, која никада и ни по једном основу није била власник црквених непокретности, а у том поступку тужилац није учествовао. У том поступку морали смо имати статус странке. Са рјешењем комисије упознали смо се након подношења захтјева од 7. марта 2014. године, који је погрешно цијењен као захтјев за приступ информацијама, а не као захтјев странке која није учествовала у поступку да јој се уручи рјешење – наведено је у тужби.

Управни суд је пресудом наложио Министарству финансија да у поновном поступку отклони неправилности на које је указано овом пресудом и да донесе ново, на закону засновано рјешење у овој управној ствари.

Вишевјековни власници имовине

Из Митрополије је раније саопштено да су отуђена црква и гробље у изградњи били у њеном власништву и да припадају Цетињском манастиру. Они су навели да је та имовина у поступку излагања на јавни увид података о непокретностима постала власништво Престонице, иако је Српска православна црква била вишевјековни држалац те имовине.

Из Митрополије су указали да је комисија грубим пропустом цркву Светог Луке пренијела и уписала на јединицу локалне самоуправе.

Ана Топаловић

Извор: Дан

Advertisements