Шијаковић Шијаковић тврди да му је Филозофски факултет дао дозволу да може да предаје на два универзитета, што је прослијеђено сенату на даље одлучивање, али УЦГ није хтио то да разматра

То што називају „привилегијом” наставног кадра у ствари је право на рад, зајемчено Законом о раду и потврђено релевантним мишљењем Министарства рада, каже Шијаковић Про­фе­сор Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ник­ши­ћу Бо­го­љуб Ши­ја­ко­вић де­ман­то­вао је да је до­био от­каз на Уни­вер­зи­те­ту Цр­не Го­ре за­то што пре­да­је на Пра­во­слав­ном бо­го­слов­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. Ши­ја­ко­вић је „Да­ну” са­оп­штио да га је рек­тор УЦГ Рад­ми­ла Вој­во­дић упо­зо­ри­ла да ће до­би­ти от­каз, на­кон че­га је по­слао сво­је ми­шље­ње Рек­то­ра­ту.

Днев­ни лист „По­бје­да” об­ја­вио је про­шле сед­ми­це да је Ши­ја­ко­вић до­био от­каз на УЦГ, јер пре­да­је и на фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

У до­пи­су ко­ји је Ши­ја­ко­вић упу­тио рек­то­ру, он на­во­ди да Вој­во­ди­ће­ва иг­но­ри­ше не са­мо ака­дем­ске оби­ча­је, већ и За­кон о ра­ду Цр­не Го­ре. Он од Вој­во­ди­ће­ве зах­ти­је­ва да му омо­гу­ћи за­кон­ско пра­во на рад. На­во­ди да се Вој­во­ди­ће­ва по­на­ша као „сте­чај­ни управ­ник” иако тре­ба да је свје­сна да сву­да у ре­ги­о­ну не­до­ста­је про­фе­со­ра.

– Ви­јест ко­ја је об­ја­вље­на у ме­ди­ји­ма да сам до­био от­каз ни­је исти­ни­та, али то је нај­ма­ње ва­жно. Бу­ду­ћи да сам као про­фе­сор фи­ло­зо­фи­је ан­га­жо­ван (осим на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ник­ши­ћу) и на Пра­во­слав­ном бо­го­слов­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, ко­ји ни­ка­ко не мо­же би­ти кон­ку­рен­тан би­ло ком фа­кул­те­ту у Цр­ној Го­ри, он­да је оче­ки­ва­но да ће Се­нат УЦГ да­ти са­гла­сност на мој ан­га­жман у по­ме­ну­тој ака­дем­ској уста­но­ви, а ја ћу свој ста­тус сва­ка­ко ускла­ди­ти са прав­но ле­ги­тим­ном од­лу­ком Се­на­та УЦГ – ис­ти­че Ши­ја­ко­вић.

Твр­ди да му је Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет дао до­зво­лу да мо­же да пре­да­је на два уни­вер­зи­те­та, што је про­сли­је­ђе­но се­на­ту на да­ље од­лу­чи­ва­ње, али УЦГ ни­је хтио то да раз­ма­тра.

– Упр­кос то­ме што је да­ва­ње са­гла­сно­сти од стра­не се­на­та по­твр­да пра­ва на рад а не акт не­чи­је ми­ло­сти, упр­кос то­ме што је уни­вер­зи­тет­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја ду­жна да ми по­мог­не да за­јем­че­но пра­во на рад ускла­дим са уни­вер­зи­тет­ским про­пи­си­ма, рек­то­рат УЦГ спре­ча­ва се­нат да ми да са­гла­сност и у не­кул­тур­ним до­пи­си­ма на­ја­вљу­је да ће ми ад­ми­ни­стра­тив­ним на­си­љем ус­кра­ти­ти пра­во на рад – об­ја­шња­ва Ши­ја­ко­вић.

Он на­во­ди да о то­ме „би­ро за от­ка­зе оба­вје­шта­ва сво­је ме­ди­је“, те да ће по­том на­лог сти­ћи Уни­вер­зи­те­ту, а он­да ће кроз „овај про­точ­ни бој­лер вре­ла во­да опа­ри­ти ме­не”.

– Но, об­ра­до­ва­ла ме је њи­хо­ва дру­га про­роч­ка ви­јест – да сам члан Управ­ног од­бо­ра „Слу­жбе­ног гла­сни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је“. То та­ко­ђе ни­је исти­на, ко­ли­ко ја знам, али бо­ље зна­ју њи­хо­ви ме­ди­ји, па ћу им на­здра­ви­ти кад се то об­и­сти­ни – по­ру­чио је Ши­ја­ко­вић.

Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, не­ки ме­ди­ји су се при­дру­жи­ли хај­ци на уни­вер­зи­тет­ске про­фе­со­ре ко­ји се још не­гдје ба­ве про­фе­сор­ским по­слом, а њи­хов на­уч­но-на­став­нич­ки рад се пред­ста­вља као ин­кри­ми­ни­са­на дје­лат­ност.

– То што на­зи­ва­ју „при­ви­ле­ги­јом“ на­став­ног ка­дра у ства­ри је пра­во на рад, за­јем­че­но За­ко­ном о ра­ду и по­твр­ђе­но ре­ле­вант­ним ми­шље­њем Ми­ни­стар­ства ра­да да, „сход­но За­ко­ну о ра­ду, не­ма смет­њи да уни­вер­зи­тет­ски про­фе­со­ри мо­гу би­ти у рад­ном од­но­су на два фа­кул­те­та у дви­је др­жа­ве – ре­као је Ши­ја­ко­вић.

Он ка­же да му је жао што се ме­ђу хај­ка­чи­ма на­ла­зи и по­не­ки ко­ле­га ко­ји ваљ­да „у Кур­ди­ста­ну об­ја­вљу­је ко­лек­тив­не члан­чи­ће о не­ком до­сад­ном ин­сек­ту”.

– Ја сам об­ја­вио, иако им ни­је ми­ло зна­ти, 23 књи­ге (не­ке у ви­ше из­да­ња), од ко­јих по јед­ну у Фран­цу­ској, Ње­мач­кој, Ка­на­ди, Швај­цар­ској и Ру­си­ји, а дви­је у САД; та­ко­ђе око 300 сту­ди­ја, чла­на­ка, би­бли­о­гра­фи­ја и ре­цен­зи­ја на срп­ском, ње­мач­ком, ен­гле­ском, фран­цу­ском, ру­ском, ита­ли­јан­ском, сло­ве­нач­ком и бу­гар­ском, као и не­ко­ли­ке де­се­ти­не пре­во­да струч­них тек­сто­ва са ње­мач­ког, ен­гле­ског, ру­ског и грч­ког. Да сам, не дај бо­же, на њи­хо­вом мје­сту, вје­ро­ват­но бих и ја та­квом чо­вје­ку дао от­каз, па ме је­ди­но чу­ди за­што су то­ли­ко че­ка­ли – ка­же Ши­ја­ко­вић.

Ба­ро­вић: Ни­је сти­зао од­го­вор са УЦГ

Де­кан Фи­ло­зофк­сог фа­кул­те­та Го­ран Ба­ро­вић ре­као је „Да­ну” да им ни­је сти­зао од­го­вор из Рек­то­ра­та у ве­зи са до­пи­сом ви­је­ћа те уста­но­ве због от­ка­за про­фе­со­ри­ма, у ко­ме су из­ра­зи­ли од­лу­чан про­тест због не­а­ка­дем­ских и не­за­ко­ни­тих от­ка­за про­фе­со­ри­ма Ср­ђа­ну Ву­ка­ди­но­ви­ћу, Ми­ха­и­лу Ми­ја­но­ви­ћу и Бо­го­љу­бу Ши­ја­ко­ви­ћу. Они су Вој­во­ди­ће­вој по­ру­чи­ли да ће код над­ле­жног су­да по­кре­ну­ти пре­и­спи­ти­ва­ње за­ко­ни­то­сти ака­та на ко­је се по­зи­ва.

– То је по­сту­пак ко­ји тра­је и не зна­мо шта ће би­ти да­ље, ка­да су от­ка­зи у пи­та­њу. На ру­ко­вод­ству фа­кул­те­та ни­је да од­лу­чу­је о от­ка­зи­ма – ре­као је Ба­ро­вић.

Д. Б.

Извор: Дан

Advertisements