Džomić-4-e14234670405371212 Према незваничним сазнањима из Владе Црне Горе, највјероватније ће се радити нови нацрт закона о слободи вјероисповијести Венецијанска комисија ће нови нацрт закона разматрати у марту 2016. године Ве­не­ци­јан­ска ко­ми­си­ја (ВК) је на свом зва­нич­ном сај­ту об­ја­ви­ла да Вла­да Цр­не Го­ре ре­ви­ди­ра На­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти, због че­га се на­ред­них да­на не­ће рас­пра­вља­ти о ње­му пред тим ме­ђу­на­род­ним струч­ним ти­је­лом. Ко­ми­си­ја је на сјед­ни­ца­ма ко­је ће се одр­жа­ти 18. и 19. де­цем­бра тре­ба­ло да усво­ји ми­шље­ње о уса­гла­ше­но­сти На­цр­та за­ко­на са ме­ђу­на­род­но­прав­ним ак­ти­ма о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти и дру­гим људ­ским пра­ви­ма.

Пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма из Вла­де Цр­не Го­ре, Ми­ни­стар­ство за људ­ска и ма­њин­ска пра­ва раз­ма­тра при­сти­гле при­мјед­бе и нај­вје­ро­ват­ни­је ће ра­ди­ти но­ви на­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти.

Иако се На­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти не на­ла­зи у скуп­шин­ској про­це­ду­ри, на­ја­вом да ће нај­вје­ро­ват­ни­је ра­ди­ти но­ви за­кон­ски акт, у ко­јем ће ува­жи­ти број­не при­мјед­бе, цр­но­гор­ска вла­да су­штин­ски га по­вла­чи из про­це­ду­ре.

На сај­ту Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је об­ја­вљен је рад­ни ма­те­ри­јал о ко­ме ће се рас­пра­вља­ти на пле­нар­ној сјед­ни­ци у пе­так и су­бо­ту. У тач­ки 12 је на­ве­де­но да су цр­но­гор­ске вла­сти оба­ви­је­сти­ли Ве­не­ци­јан­ску ко­ми­си­ју да се На­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти на­ла­зи у фа­зи ре­ви­зи­је.

– Цр­но­гор­ске вла­сти оба­ви­је­сти­ле су Ко­ми­си­ју да се на­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­вје­сти тре­нут­но ре­ви­ди­ра. Би­ро је сто­га од­лу­чио да од­ло­жи раз­ма­тра­ње
ми­шље­ње о на­цр­ту за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­вје­сти Цр­не Го­ре за март 2016. го­ди­не – на­во­ди се на сај­ту ВК, у тач­ки ко­ја се од­но­си на Цр­ну Го­ру.

У фак­тич­ком и у фор­мал­ном сми­слу то зна­чи да је На­црт за­ко­на по­ву­чен из про­це­ду­ре пред тим ме­ђу­на­род­ним ти­је­лом. Пред­сјед­ни­штво Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је је због то­га до­ни­је­ло од­лу­ку да од­ло­жи раз­ма­тра­ње ми­шље­ња о На­цр­ту за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти за пле­нар­ну сјед­ни­цу ко­ја ће се одр­жа­ти у мар­ту 2016. го­ди­не.

Пред­став­ни­ци Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је би­ли су у по­сје­ти Цр­ној Го­ри сре­ди­ном но­вем­бра, а је­дан од раз­ло­га до­ла­ска био је и На­црт за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­вије­сти. Де­ле­га­ци­ја ВК та­да се са­ста­ла и са пред­став­ни­ци­ма нај­зна­чај­ни­јих цр­ка­ва и вјер­ских за­јед­ни­ца. То­ком бо­рав­ка су се у Хра­му Хри­сто­вог вас­кр­се­ња у Под­го­ри­ци са­ста­ли са пред­став­ни­ци­ма Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске.

На­цр­том за­ко­на о сло­бо­ди вје­ро­и­спо­ви­је­сти ко­ји је пред­ло­жи­ла Вла­да ни­је­су би­ли за­до­вољ­ни пред­став­ни­ци ни Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, Ка­то­лич­ке цр­кве и Ислам­ске за­јед­ни­це у Цр­ној Го­ри. Пред­став­ни­ци цр­ка­ва и вјер­ских за­јед­ни­ца ука­зи­ва­ли су да на­црт за­ко­на угро­жа­ва вјер­ске сло­бо­де, да се ми­је­ша у њи­хо­ва уну­тра­шња устрој­ства, те да вла­сти њи­ме же­ле да оза­ко­не оти­ма­ње вјер­ске имо­ви­не.

Про­тив на­цр­та за­ко­на по­бу­нио се и ве­ли­ки број вјер­ни­ка, а због не­за­до­вољ­ства пред­ло­же­ним до­ку­мен­том у два на­вра­та ни­је би­ло мо­гу­ће одр­жа­ти јав­не рас­пра­ве о том ак­ту.

Про­фе­сор пра­ва и ко­ор­ди­на­тор Прав­ног са­вје­та Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске, про­то­је­реј-ста­вро­фор доц. др Ве­ли­бор Џо­мић ка­зао је си­ноћ у из­ја­ви за „Дан” да је то до­бра ви­јест не са­мо за др­жа­ву Цр­ну Го­ру не­го и за ап­со­лут­ну ве­ћи­ну гра­ђа­на ко­ји се из­ја­шња­ва­ју као вјер­ни­ци.

– Оче­вид­но је да је Ми­ни­стар­ство за људ­ска и ма­њин­ска пра­ва ка­сно, али ко­нач­но, схва­ти­ло да је ста­ло иза на­цр­та за­ко­на ко­ји је по све­му су­прот­ста­вљен ме­ђу­на­род­но­прав­ним ак­ти­ма о људ­ским пра­ви­ма и дру­штве­ној ре­ал­но­сти Цр­не Го­ре. Од по­чет­ка сам знао да ова­кав на­црт за­ко­на не мо­же да из­др­жи тест про­вје­ре ре­ле­вант­них ме­ђу­на­род­них струч­ња­ка. За жа­ље­ње је што је Ми­ни­стар­ство ис­тра­ја­ва­ло у фор­си­ра­њу та­квог на­цр­та за­ко­на и при­ка­зи­ва­ло га као на­вод­ни европ­ски ис­ко­рак у сфе­ри оства­ри­ва­ња вјер­ских сло­бо­да – ка­зао је Џо­мић.

Упла­ши­ли се не­га­тив­ног ми­шље­ња

Џо­мић на­во­ди да је мо­гу­ће да се ми­ни­стар за људ­ска и ма­њин­ска пра­ва Су­ад Ну­ма­но­вић упла­шио не­га­тив­ног ми­шље­ња Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је и да је због то­га об­у­ста­вио за­по­че­ти по­сту­пак при­је усва­ја­ња од­лу­ке тог ме­ђу­на­род­ног ти­је­ла.

– Ми­слим да је Ну­ма­но­вић у оба­ве­зи, упра­во да би се из­бје­гле све мо­гу­ће спе­ку­ла­ци­је на ову те­му, да об­ја­сни јав­но­сти за­што је про­ми­је­нио став, али и да ка­же шта се ре­ви­ди­ра у на­цр­ту за­ко­на – по­ру­чио је Џо­мић.

На пи­та­ње ка­ко ви­ди да­ље раз­ви­ја­ње си­ту­а­ци­је по овом пи­та­њу, Џо­мић ис­ти­че да је Ми­ни­стар­ство за људ­ска и ма­њин­ска пра­ва од по­чет­ка на­пра­ви­ло чи­та­ву се­ри­ју про­це­ду­рал­них про­пу­ста ко­ји су до­ве­ли до утвр­ђи­ва­ња на­цр­та за­ко­на чи­ја рје­ше­ња не ко­ре­спон­ди­ра­ју ка­ко са оби­мом и са­др­жа­јем пра­ва на сло­бо­ду вје­ро­и­спо­ви­је­сти у ин­ди­ви­ду­ал­ном и ко­лек­тив­ном аспек­ту, не­го и са оним што је­сте Цр­на Го­ра.

– Ми смо од по­чет­ка пред­ла­га­ли да се на­црт за­ко­на по­ву­че из про­це­ду­ре. Та­кав став ни­је ба­зи­ран на то­ме да смо ми про­тив до­но­ше­ња но­вог за­ко­на, ка­ко су не­ки при­ка­зи­ва­ли у јав­но­сти, не­го због ње­го­вих рје­ше­ња ко­ја су у су­прот­но­сти са ме­ђу­на­род­ним ак­ти­ма и прав­ним по­рет­ком Цр­не Го­ре. Од­го­вор­но твр­дим да се она­кав на­црт за­ко­на не мо­же по­пра­ви­ти и уса­гла­си­ти са ме­ђу­на­род­ним кон­вен­ци­ја­ма, Уста­вом и прав­ним по­рет­ком Цр­не Го­ре, а да то не бу­де но­ви текст – оцје­њу­је он.

Џо­мић сма­тра да је јед­ни прав­но уте­ме­ље­ни пут за рје­ше­ње овог про­бле­ма про­ши­ре­ње рад­не гру­пе са пред­став­ни­ци­ма Цр­кве и вјер­ских за­јед­ни­ца, ци­вил­ног сек­то­ра и екс­пе­ра­та.

– Мо­ра се стр­пљи­во и од­го­вор­но ра­ди­ти на том ве­о­ма ва­жном про­пи­су ко­ји не­ће би­ти ни по ба­бу ни по стри­че­ви­ма – за­кљу­чио је Џо­мић.

Ана Топаловић

Извор: Дан

Advertisements